Tuuloksen ja Hauhon Sarén -suvun sukuseuran säännöt

Paluu pääsivulle  

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan sukuseuraksi, nimi on Tuuloksen ja Hauhon Sarén-suvun sukuseura  ja kotipaikkana on Hauho

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Sukuseuran tarkoituksena on toimia suvun henkisenä yhdyssiteenä, vaalia suvun perinteitä ja historiallisia arvoja, herättää jäsenissään elävää harrastusta suvun kulttuurityötä kohtaan.

3. TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI  SUKUSEURA

1.     Järjestää yhteisiä kokouksia ja juhlatilaisuuksia.

2.     Suorittaa tutkimustyötä suvun vaiheista ja julkaisee sukua esitteleviä tutkimuksia ja kuvauksia.

3.     Tallettaa suvun jäseniä koskevia valokuvia, muistoesineitä, painotuotteita, asiakirjoja ja muita tallenteita.

4.     Harjoittaa valistustoimintaa suvun jäseniä varten sekä ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa. Tässä tarkoituksessa sukuseura voi julkaista tiedotuslehteä  ja avata sukuseuralle kotisivun Internetissä. 

5.     Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi hankkia toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Sukuseura voi  toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja.

      4. JÄSENET
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15-vuotta täyttänyt Johan (Juho) Sarénin ja hänen puolisonsa Ida Karoliina Liikilän suvusta polveutuva henkilö ja hänen aviopuolisonsa.
Nuorisojäseniksi voivat niin halutessaan liittyä sukuseuran varsinaisten jäsenten viisitoista vuotta nuoremmat lapset. Varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet hyväksyy sukuhallitus.
Sukukokous voi kutsua kunniajäsenekseen sukuun kuuluvan henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai jota kohtaan sukuseura haluaa osoittaa kunnioitusta.

5. JÄSENEN  EROTTAMINEN
Jäsenen, jonka katsotaan toimivan vastoin sukuseuran tarkoituksia tai muutoin olevan ilmeisesti haitaksi sukuseuran maineelle, voi sukukokous enemmistöpäätöksellä erottaa seuran jäsenyydestä.

6. JÄSENMAKSU
Varsinaiset jäsenet suorittavat tilikausittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta määrää varsinainen sukukokous. Kunniajäsenet ja nuorisojäsenet ovat jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaat. Sukuseuran jäsen, joka ei kahteen vuoteen ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan voidaan katsoa eronneen sukuseuran jäsenyydestä.

 

7. SUKUSEURAN SUKUHALLITUS JA KOKOUKSET
Sukuseuran toimielimiä ovat sen kokous ja hallitus, joita kutsutaan näissä säännöissä sukukokoukseksi ja sukuhallitukseksi. Varsinainen sukukokous valitsee sukuhallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi, enintään yksitoista muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Sukuhallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Suvun esimieheksi varsinainen sukukokous valitsee tarpeen tullen jonkun sukuseuran jäsenen, jolle se haluaa osoittaa erityistä arvonantoa ja kunnioitusta.
Esimies johtaa puhetta sukukokouksessa ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, joissa hän voi antaa ohjeita ja neuvoja.
Varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi kesä - syyskuussa. Sukuseuran ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20 § 2 momentissa mainituissa tapauksissa.
Sukuseuran kokouksessa käyttävät äänivaltaa seuran varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet, nuorisojäsenillä on läsnäolo-oikeus sukuseuran kokouksissa. Mikäli suvun esimies on estyneenä johtamaan puhetta, sukukokouksessa toimii siinä tapauksessa puheenjohtajana sukukokouksen tähän valitsema äänivaltainen sukuseuran jäsen.
Sukukokouksen sihteerinä toimii sukuhallituksen sihteeri tai sukukokouksen määrättyä kokousta varten valitsema sukuseuran jäsen.

8. SUKUHALLITUS
Sukuhallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan ja nimittää toimihenkilöitä ja valiokuntia eri asioiden hoitoa varten. Sukuhallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava hyvissä ajoin ennen kokousta.
Sukuhallituksessa käyttävät toimeenpanovaltaa läsnä olevat sukuhallituksen jäsenet.
Sukuseuran hallituksen toimikausi kestää varsinaisten sukukokousten välisen ajan. Sukuhallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Sukuseuran nimen kirjoittavat suvun esimies, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Sukuseuran tilikausi alkaa 1. toukokuuta ja päättyy 30. huhtikuuta ja toimintakausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Sukuseuran rahastonhoitajan on sukuhallituksen puolesta jätettävä 21 päivää ennen varsinaista sukukokousta kahden tilikauden tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille lausuntoa varten tileistä ja hallinnosta.

11. SUKUSEURAN SUKUKOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Sukukokouksen kutsuu koolle sukuhallitus vähintään kuukautta ennen kokousta ilmoittamalla sanomalehdissä, joista varsinainen sukukokous päättää .

12. VARSINAISESSA SUKUKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1.     Päätetään kokouksen laillisuudesta.

2.     Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

3.     Tarkastetaan ja hyväksytään kuluneiden kahden toimintakauden toimintakertomukset.

4.     Esitetään tilinpäätökset ja päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

5.     Kutsutaan tarvittaessa suvun esimies.

6.     Valitaan sukuhallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet, joiden lukumäärästä noudatettakoon sääntöjen 7. pykälää.

7.     Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.

8.     Päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja kahden tilikauden jäsenmaksuista.

9.     Päätetään sukuseuran kokouskutsulehdistä

10.  Käsitellään muut esille tulevat asiat.

       13. ALUEELLISET SUKUKERHOT
Sukuseuran jäsenet voivat perustaa alueellisia, rekisteröimättömiä sukukerhoja, joiden säännöt sukuhallitus hyväksyy.

14. SUKUSEURAN PURKAMINEN
Jos sukuseura purkaantuu tai se joutuu lakkautettavaksi, on sukuseuran varat käytettävä sukuseuran sääntöjen 2 kohdan tarkoitusten mukaisten tavoitteiden edistämiseen sukuseuran  viimeisen sukukokouksen määräämällä tavalla.
Sukuseuran kirjallinen ja historiallinen arkisto luovutetaan Suomen Sukututkimusseura ry:lle.

15. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
Sukuseuran sääntöjen muuttamisesta tai taikka näissä säännöissä erikseen mainitsemattomista seikoista noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

Paluu pääsivulle